Seuraa
Juho Simonen

Juho Simonen

Trimble Connect tuo mittausorganisaation askeleen lähemmäs paperittomuutta!

Trimble esitteli vuoden 2018 aikana uuden TSC7-maastotietokoneen ja Trimble Access 2018 -maastomittausohjelmiston, joka valjastaa TSC7:n maastotietokoneessa ennennäkemättömän suorituskyvyn käytettäväksi päivittäisissä mittaustehtävissä. TSC7:n LTE- ja WiFi -yhteydet mahdollistavat nopean tiedonsiirtoyhteyden hyödyntämisen, jolloin tuntuukin luontevalta, että Trimble Connect -pilvipalvelu on liitetty nyt entistä tiiviimmäksi osaksi Trimble Accessin työnkulkuja.

Trimble Connect on jo nyt laajalti käytössä useissa organisaatioissa monesti tietomallipohjaisen suunnitelma-aineiston julkaisu- ja jakamisalustana. Samat Connect -projektit ovat näkyvillä kaikissa niitä hyödyntävissä Trimblen sovelluksissa, joista projektiin voidaan julkaista tai ladata tietoa: esimerkiksi tietomalleja ja suunnitelmia.

Nyt myös mittaustehtäviä voidaan jakaa maastoon Connectin avulla. Palveluun tunnistaudutaan Connectissa yleisesti käytettävällä Trimble ID:llä – näin myös Trimble Access 2018 (TA18) -maasto-ohjelmistossa ja uudessa Trimble Sync Manager (TSM) -toimistosovelluksessa, jolla mittaustehtävien jako ja luonti onnistuvat. TSM-sovelluksen toiminta osana Trimble Connectia voidaan tiiviisti kuvata alla esitetyn kaavion avulla:

TBC TSM TA TSM TBC

Trimble Business Center (TBC)

Trimble SyncManager (TSM)

Trimble Access 2018 (TA2018)

Trimble SyncManager (TSM)

Trimble Business Center (TBC)

Valitaan maastossa käytettävä mittausaineisto:
dxf, csv, ifc… TBC:ssä
(tai muussa toimisto-ohjelmistossa).

Luodaan uusi työ,
linkitetään dxf, csv, xml, rxl, ym.
mukaan työhön jo toimistolla.

Ladataan valmisteltu työ, mitataan
tai merkitään maastoon pisteet/linjat/malli,
mitataan pistepilvet ja kuvat Trimble Access 2018 -ohjelmistolla maastossa -> synkronoidaan takaisin!

Seurataan työn etenemistä. 

Ladataan mitattu työ.
Luodaan siirtotiedostot ja
raportit suoraan pilvestä!

Avataan työ TBC:ssä tai ladataan 
tiedostot avattavaksi jossain muussa
toimisto-ohjelmistossa.

     Trimble Connect

 

 Näytämme tässä esimerkissä, miten mittausaineiston liittämineen uuteen mittaustehtävään onnistuu. Tässä valitsemme maastoon vietäväksi suoraan TBC:ssä kahden uuden rakennuksen lasketut sijainnit sekä kiintopisteetpisteet rakennuspaikan merkintää varten. Klikataan vain Lähetä Synciin -painiketta, jolloin vientityökalu käynnistyy. Pisteet voidaan joko viedä samaan dxf-tiedostoon viivojen kanssa tai tehdä niistä oma csv-tiedostonsa, jotta pistenumerot säilyvät alkuperäisinä. Syötämme lähtötiedoille nimen ”nurkat” ja klikkaamme ”Lisää valinta”:

access1

Lopuksi painamme Lähetä-painiketta, jolloin käynnistyy Trimble Sync Manager (TSM). Valitsemme työlle haluamamme Connect-projektin, annamme työlle nimen, kuvauksen ja osoitamme mittaustehtävän tarvittaessa tietylle työntekijälle (Assignees). Dxf-muotoinen taustakartta ja csv-tiedosto ilmestyvät automaattisesti näkyviin kohtaan Job files. Uusi työ -vaihe tehdään siis valmiiksi toimistolla!

access2

Kun tarvittavat tiedot on syötetty, painamme Create-painiketta, jolloin tämä työ on valmiina mitattavaksi – uusi mittaustehtävä on annettu maastoon tehtäväksi!

Linkitettyjä tiedostoja voi tässä ikkunassa lisätä myös suoraan tiedostohallintaikkunasta drag’n’drop -tyyppisesti. Tuettuina ovat nyt dxf, shape, IFC, csv, rxl, landXML, jpg, png, tiff ja bmp (georeferoituna).

 

access3  > access4

 

Kun maastossa käynnistetään tallennin ja Trimble Access 2018, kirjautuu tallennin Connect-palveluun automaattisesti, kun Trimble ID -tunnukset on kerran syötetty laitteelle. Näkyviin tulostuu aluksi projektilista, jossa himmeämpänä näkyviä projekteja ei ole vielä ladattu tallentimen muistiin. Lataus käynnistyy komennolla Lataa!

Projektiin valmistellut tai maastossa valmiiksi jollain muulla tallentimella mitatut työt ilmestyvät ladattavaksi tallentimen muistiin. Lataa-komennolla voidaan ladata uusi työ muistiin, jolloin linkitetyt tiedostot seuraavat automaattisesti mukana. Nyt työn status on ’Uusi’: access plus

 

access5Latauksen jälkeen työ aukeaa ja mittaus on valmiina alkamaan! Tasonhallinnassa muutamme taustakartan tuttuun tyyliin valittavaan tilaan, access tila , kytkemme solmupisteiden luonnin päälle, jonka jälkeen nurkat ovat maastoon merkittävissä. Maastoonmerkinnän yhteydessä tallennamme myös tarkkeet merkityistä rakennuksen nurkista. Nyt työn status on ’Käynnissä’: access kello

 

access6Kun saimme mittaustehtävän suoritettua, muutamme työn statuksen valmiiksi  access valmis , jolloin mitattu tieto siirtyy automaattisesti Connect-projektiin ja on toimistolla tarkasteltavissa.

 

access7Toimistolla työnjohto toteaa, että työn status on muuttunut, kun maastotyö valmistuu. Mittaustyönjohtaja avaa työn tarkistusta varten.

 

access8Maastossa mitatut pisteet tulevat näkyviin TSM-sovellukseen, kun työnjohto klikkaa valmiin työn auki suoraan Connectista. Tarvittavat siirtotiedostot luodaan tässä vaiheessa vasta toimistolla, jolloin meidän ei tarvitse miettiä tiedonsiirtoformaatteja lainkaan maastossa.

 

access9Käytettävissä on myös suoraviivainen Import to TBC -painike, jolla työ saadaan auki TBC:iin ja voidaan helposti todeta tehty työ, siinä käytetty kalusto, tarkemitat, orientoinnin tiedot ja kaikki käytetyn mittauslaitteiston tallentamat metatiedot.

 

Edellä esitelty Trimble Connect -pilvipalveluun perustuva mittaustiedon hallintatapa tuo mittausorganisaatiolle entistä paremmat edellytykset siirtyä paperittomaan aikaan, kun sisäisen työtilauksen tiedot voidaan liittää osaksi job-tiedostoa TSM-sovelluksen avulla. Työtilaukset välittyvät suoraan job-tiedostoina tallentimiin ja työnjohto voi luoda ne valmiiksi missä ja milloin tahansa. Assignee-kenttä mahdollistaa tarvittaessa työn osoittamisen jopa tietylle henkilölle mittausorganisaatiossa. Luonnollisesti myös tiedon lataaminen tallentimiin onnistuu missä tahansa, kunhan nettiyhteys vaan on käytettävissä.

Päästä valloilleen TSC7:n ja Trimble Access 2018 -ohjelmiston valtava potentiaali! On aika tehostaa työnkulkua ja ottaa Trimble Connect maastokäyttöön!

Vaaitushavaintojen, teodoliitilla tehtyjen kulmahavaintojen sekä myöhemmin vinoetäisyyshavaintojen tallentamiseen käytettiin aikanaan havaintokirjaa, johon numeroarvot kirjattiin käsin maastossa. Tuon kirjasen tietosisältö oli korvaamaton, kun suorakulmaisten koordinaattien laskeminen sekä vaaittujen jonojen korkeuksien tasoittaminen mitatuille pisteille ja pulteille tapahtui jälkilaskentana myöhemmin toimistolla. Termi ’havaitseminen’ oli aiemmin varmasti enemmän käytetty. Nykyisin kun maastotietokone laskee havainnoista reaaliaikaisesti suorakulmaisia koordinaatteja, puhutaan usein arkisesti mittaamisesta. Perinteikkään geodeettisen havaitsemisen glamouri on poissa tai ainakin muuttanut muotoaan. Koordinaattitietoa pidetään tätä nykyä havaintojen sijaan mittaustuloksena, joka kirjataan digitaalisena havaintojen kanssa suoraan maastotietokoneen muistiin ja edelleen pilvipalveluun, josta se on suoraan käytettävissä joko maastossa tai toimistolla tehtäviin laskentoihin tai kartanpiirtoon. Tämä murros on mullistanut maastomittaamisen luonteen ja helpottaa arkipäiväistä maastotyöskentelyä ratkaisevasti.

Hyvin lyhyessä ajassa kolmijalalta tehtävä laserkeilaus on menetelmänä yleistynyt. Laitteiden ja ohjelmistojen hinta sekä käytettävyys ovat kohentuneet. Samalla mittaustyön tilaajat, joita ovat muun muassa rakennuttajat, kiinteistöjen ja infran omistajat, kaavoittajat sekä suunnittelijat, tarvitsevat työnsä tueksi entistä yksityiskohtaisempaa tietoa rakennetusta tai suunniteltavasta kohteesta. Tähän tarpeeseen vastataan yhä useammin laserkeilaamalla kohde joko ilmasta tai kolmijalalta. Maalaserkeilaimen muistiin on näihin päiviin asti tallentunut pelkkä havaintokirja – säteen kulkuaika tai vaihekulma, ehkä niistä laskettu vinoetäisyys ja peilin asentohavainnon yhdistelmä (todella monta kertaa sekunnissa). Suorakulmaisia koordinaatteja ei maastossa ole tähän mennessä useinkaan nähty. Niiden laskenta on tapahtunut vasta toimistolla, kun tallennettu havaintokirja avataan ja pistepilvi rekisteröidään tunnettujen, usein takymetrilla mitattujen vastinpisteiden avulla toimisto-ohjelmistossa. Tämähän on kuin vanhaan hyvään aikaan teodoliittihavaintoja laskiessa!

Voisiko työmaalla toimia pelkästään yhden laitteen avulla? Voisiko keilattavan aineistoin saada maastokoordinaatistoon ilman työlästä rekisteröintiä toimistolla? Eikö pelkkien havaintojen kirjaaminen ylös ole jo vähän vanhanaikaista? Trimble vastaa kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin myöntävästi!  Syksyllä 2016 Intergeo-messuilla esiteliin Trimble SX10 -keilaintakymetri, joka mahdollistaa takymetrimittauksen ja laserkeilauksen tekemisen samalla laitteella. Laite on huolellisen ja uraauurtavan tuotekehitystyön tulos. Nopeasti liikkuvan ja paljon havaintoja lyhyessä ajassa tallentavan laserkelaimen sekä mahdollisimman suurta tarkkuutta, stabiiliutta sekä useita yht’aikaisesti toimivia koaksiaalisia sensoreita edellyttävän takymetrin ominaisuuksia ei ole koskaan aiemmin pystytty toteuttamaan samaan laiterunkoon.

Trimble SX10 vie reaaliaikaisesti suorakulmaisia koordinaatteja havainnoista laskevan kolmijalalle asetettavan geodeettisen mittalaitteen monikäyttöisyyden, suorituskyvyn sekä havaintokirjaan tallennettavan tietosisällön monimuotoisuuden aivan uudelle tasolle. Laite on yhtäältä robottitakymetri, mutta siinä on toisaalta laserkeilaimelle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten pyörivän prisman avulla lähetettävä mittaussäde. Lisäksi havaintokirjaan voidaan tallentaa yksityiskohtaisuuden tarpeesta riippuen kuvia laitteen runkoon kalibroidulla laajakulma-, pää-, tai telekameralla suoraan samaan orientointiin muiden samalta kojeasemalta tehtävien havaintojen kanssa.

Lähtökohta Trimble SX10:n tuotekehityksessä on ollut se, että laitteella halutaan kerätä pistepilveä, perinteisiä prismaan tai prismattomasti tehtäviä yksittäisiä havaintoja sekä kuvia kohteen visualisointia ja pisteipilven värjäystä varten. Kaiken pitäisi onnistua tietenkin mahdollisimman vaivattomasti ilman ylimääräistä uuden opettelua. Laitteessa yhdistyykin tuttuja, turvallisia ja toimivaksi havaittuja S-sarjan takymetrien ominaisuuksia sekä perinteikäs Trimble Access -työnkulku aivan uuden teknologian kanssa. Ne yhdessä mahdollistavat monipuolisen havaintojen tekemisen maastossa – yhdellä ja samalla laitteella!

Laitteen nopean ja kitkattoman pyörimisen akseleidensa ympäri mahdollistaa MagDrive™-liikkeenhallintajärjestelmä, joka yhdessä SurePoint™-kompensaattoriteknologian kanssa tuovat SX10:iin S-sarjasta tutun havaintojen hyvän jäljitettävyyden sekä ylivoimaisen prismanseurantakyvyn. Prismanseuranta kytketään päälle kojevalikosta tuttuun tapaan – Enhanced Autolock™-teknologia on kuitenkin uudistettu, sillä se hyödyntää laitteen kameroita tracker-signaalin tukena ja näin varmistaa oikeaan prismaan lukittumisen. Kolme tähtäyssuuntaan katsovaa kameraa sekä luotikamera määrittelevät VISION™-teknologian roolin uudelleen kolmijalalta tapahtuvassa havaitsemisessa: laitetta hallitaan kojerunkoon kalibroidun kamerajärjestelmän avulla, sillä se korvaa kokonaan perinteisen okulaarin ja mekaanisen hiusristikon.

JS 2017 03 02 1

Kuva 1. Laajakulmakameran kuva

JS 2017 03 02 2

Kuva 2. Pääkameran kuva                                                                

JS 2017 03 02 3

Kuva 3. Telekamera ja digitaalinen hiusristikko DR-mittauksessa

Laitteen laserkeilausominaisuudet mahdollistaa uusi etäisyysmittariteknologia: 3DM Lightning™. Tämä teknologia on käytössä ainoastaan Trimble SX10 keilaintakymetrin etäisyysmittarissa, jonka mittaussäteen halkaisija on erittäin pieni: 8mm 50 metrin etäisyydellä. Teknologian avulla voidaan tallentaa nyt kolmenlaisia havaintoja: tavallisia kartoituspisteitä prisman avulla (merkintämittausta unohtamatta), entistä pienempiä yksityiskohtia DR-mittauksella sekä pistepilveä 26 600 pistettä sekunnissa joko orientoidulla laitteella tai perinteistä jälkirekisteröintiä varten – 3DM™. Skannaustiheys valitaan kätevästi aluerajauksen yhteydessä (skannauksen pistetiheysvaihtoehdot ovat 50mm..25mm..12,5mm..6,25mm @ 50m). Koordinaatiston siirto tiheän pistepilven parametrisointia hyödyntäen on myös mahdollista uuden Trimble Business Centerin skannausmodulin avulla (esimerkki kuvassa 5.).

JS 2017 03 02 4 

Kuva 4. Skannausalueen ja -tiheyden sekä panoraamakuvauksen määrittelyvalikko Trimble Access -maasto-ohjelmistossa

 

JS 2017 03 02 5

Kuva 5. Työmaa, jonka orientoimattomat kojeasemat on sidottu orientoiduilta kojeasemilta k0001-k0003 mitattuihin pistepilviin. Pistepilvestä on irrotettu tilan seinälinjat, portaikkoja, pylväitä sekä pilareita.

JS 2017 03 02 6

Kuva 6. SX10:llä skannattua pistepilveä kojeasemanäkymästä tarkasteltuna. Kamerajärjestelmällä tallennetut kuvat ovat samassa koordinaatistossa (pääkameran kuvat). Noin 20 metrin päässä kojeasemasta olevasta katkaisijasta voidaan tehdä vielä toimistolla täydentäviä mittauksia (telekameran kuva). Pistepilvi näkyy kuvassa korostettuna. Aineisto on mitattu harvimmalla pistevälillä.

Trimble SX10 mahdollistaa erittäin yksityiskohtaisen, tehokkaan ja helppokäyttöisen pistepilven ja perinteisten yksittäisten havaintojen tiedonkeruun maastossa tutulla työnkululla, joka on käyttäjälle jo perusteiltaan tuttu: Trimble Access on ollut S-sarjan takymetrien sekä R-sarjan GNSS-vastaanottimien selkäranka jo pitkään. Pistepilven sekä georeferoidun kuva-aineiston tallentaminen osana jokapäivästä mittaustyötä onkin Trimble SX10 -ratkaisun myötä nyt mahdolista. Koskaan ennen ei kolmijalalta ole tehty yhtä monipuolisia, yksityiskohtaisia ja tarkkoja havaintokirjamerkintöjä kuin Trimble SX10:llä tehdään. Geodeettisen havaitsemisen glamouri on siis yhä olemassa – aivan uudenlaisessa muodossa!