Seuraa
  • 1
  • 2

Laserkeilausjärjestelmät


Trimblen laserkeilausjärjestelmät laajentavat geospatiaalisten tietojen toiminnallisuutta ja avaavat ovia uusille käyttötarkoituksille.

Trimblen Spatial Imaging -laitteet käyttävät 3D-keilausta ja perinteisiä maanmittaustekniikoita tarkkojen paikannustietojen keruuseen. Laserkeilauslaitteet tuottavat kymmenistä tuhansista satoja tuhansia pisteitä sisältäviä pistepilviä muutamassa sekunnissa. Saatu raakatieto muunnetaan Trimblen ohjelmistoilla ja työkaluilla käyttökelpoiseksi tiedoksi, josta tuotetaan monipuolisia aineistoja jatkokäsittelyyn. Aineistot on vietävissä suoraan CAD-ohjelmistoihin laajempaa analyysia varten.

Sovellusalueita:

 Sovellusalue  Trimble TX6 Trimble TX8  Trimble SX10
 Rakentaminen (MEP, BIM, VDC)   +++   +++   ++
 Rakentaminen (yleis)   +++   +++   +
 Rikospaikkojen tutkimus   +++   +++    + 
 Kulttuuriperintökohteiden dokumentointi   ++   +++   +++
 Teollisuus   ++   +++   +++
 Onnettomuustutkinta   ++   +++   +++
 Asuttujen alueiden dokumentointi   ++   +++   +++
 Infrakohteet (tiet, sillat, tunnelit...)   +   +++   +++
 Maanmittaus   +   ++   +++
 Kaivokset ja louhokset   +   ++   +++

 

Laserkeilausvaiheet:

  • Laserkeilaus Tiedonkeruu
  • Laserkeilaus Pistepilvi
  • Laserkeilaus Mallinnus

 

TX6 kaupunki web

Nopeaa tiedonkeruuta

Trimblen TX-sarjan laserkeilaimilla saadaan tuotettua suuristakin kohteista nopeasti ja kustannustehokkaasti mittatarkkaa tietoa, jota voidaan analysoida ja käsitellä myöhemmin kohteeseen koskematta. Laserkeilausta soveltuu muodonmuutosmittauksiin sekä mm. historiallisesti tärkeiden ja muiden merkittävien kohteiden tallentamiseen digitaalisessa muodossa.

Laserkeilain tallentaa kaiken saman tiedon kuin silmä näkee, mutta pistemuodossa siten että jokaisella pisteellä on oma XYZ-koordinaattinsa, heijastuvuusarvonsa (intensiteetti) ja väriarvo, mikäli käytetään kameraa keilauksen apuna. Laserkeilaimen toimintaperiaate on että laite lähettää lasersignaalin ja paluusignaalista saadaan koordinaattiarvo ja intensiteetti. Tumma pinta heijastaa huonommin kuin vaalea pinta. Laserkeilain toimii myös pimeässä, joten aina ei välttämättä tarvita valoa mittausten tekemiseen, tällöin ei kuitenkaan saada väriarvoja pistepilvelle. Keilainten mittausetäisyydet alkavat noin 30 centtimetristä aina yli 300 metriin saakka.

Tarkasti ja huolella tehdyt laserkeilaukset nopeuttavat projektien valmistumista, vähentävät työmaakäyntejä, auttavat esisuunnittelussa ja vähentävät työmaan aikaista lisärakentamista.

 

Kohteen mittauksen jälkeen käytössä on pistepilvimalli, jota käsitellään Trimble RealWorks -ohjelmistolla. Mallista saadaan tietoon X,Y ja Z -koordinaatit, sekä myös intensiteetti-, että väriarvon haluttaessa.

Intensiteetti kertoo kuinka hyvin kohde heijastaa lasersäteen takaisin, vaalea pinta heijastaa paremmin kuin tumma. Kun kamera on käytössä, saadaan pistepilven jokaiselle pisteelle liitettyä myös oma väriarvo.

Erilliset keilaukset tuodaan tietokoneelle, jossa keilainten asemapisteet sidotaan toisiinsa Trimble RealWorks -ohjelmistolla. Keilaimen asemapisteet sidotaan eli rekisteröidään toisiinsa joko erillisten mittausten avulla kun pistepilvi halutaan tiettyyn koordinaatistoon. Tällöin mitataan takymetrillä tai GNSS-mittalaitteella käytettyjen tähysten koordinaatti. Jos koordinaatisto on mielivaltainen ja mittauksia ei ole paljon eikä suurella alueella, voidaan rekisteröintiin käyttää keilauksessa näkyviä yhteisiä tasoja. Näitä kaikkia keinoja voidaan myös käyttää yhdessä ja vähentää käsityön määrää pistepilvien rekisteröinnissä. Myös inhimillisten virheiden määrä vähenee automatisoinnin avulla.

Laserkeilaus harmaaintensiteettiHarmaaintensiteetti

TRW varikoodattuintensiteettiVärikoodattu - intensiteetti

Mallinnus

3D-mallinnus

Pilvimallin avulla kohteesta voidaan muodostaa 3d-malli, joka on vietävissä muihin suunnitteluohjelmiin lähtötiedoksi. Lähtötietoina voi käyttää joko 3d-mallia tai pistepilveä.

Pilvimallista voi tehdä poikki-, pysty- ja pituusleikkauksia. Massalaskentoihin saadaan myös nopeutta ja tarkkuutta suuren pistetiheyden myötä. Raportointi on helppoa ja nopeaa. Raportteihin voidaan myös liittää visuaalista informaatiota kohteesta. Tämä kaikki voidaan tehdä RealWorks-ohjelmalla tai viedä aineisto johonkin muuhun suunnitteluohjelmistoon.

Trimblen laserkeilaimet ja ohjelmistot tarjoavat helpon ja nopean keinon hallita projekteja yhdessä muiden mittausmenetelmien ja laitteiden kanssa.